Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

GENERALFORSAMLING

Forretningsorden for afholdelsen af generalforsamlingen i HSK

 1. Formanden åbner generalforsamlingen og leder valget af to stemmetællere og herefter valget af en dirigent.
 2. Dirigenten udpeger en referent.
 3. Referenten optager et beslutningsreferat som snarest efter generalforsamlingens afholdelse udsendes til den ny bestyrelse og dirigenten til godkendelse.
 4. Dirigenten skal påse, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. § 7 i HSKs vedtægter.
 5. Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan standse, udsætte og senere genoptage de på dagsordnen opførte punkter.
 6. Dirigenten påser at god parlamentarisk orden opretholdes og at forhandlinger fremmes.
 7. Dirigent giver taleretten i den rækkefølge de pågældende indtegner sig hos dirigenten. Undtaget herfra er formanden og forslagsstilleren, som når som helst efter et indlæg kan få ordet. Dirigenten kan altid tillade talere en kort svarreplik.
 8. Dirigenten kan begrænse varigheden af taletiden hos talere, men hvor formanden og forslagsstilleren altid er undtaget herfra.
 9. Ændringsforslag skal være skriftlige og indleveres til dirigenten.
 10. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning.
 11. Alle afgørelser træffes i overensstemmelse med HSKs vedtægter jf. § 8 i HSKs vedtægter.
 12. I så fald flere forslag er til afstemning, sættes det mest afvigende forslag fra gældende vedtægter til afstemning først. Dernæst det næstmest afvigende forslag fra gældende vedtægter og så videre. Ved stemmelighed forkastes et forslag. Dirigenten træffer alene afgørelse om rækkefølgen for afstemningen.
 13. Forretningsordenen for generalforsamlingen i HSK er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 18. april 2005 med ikrafttræden samme dag.