Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER - HSK

 

§ 1

Navn: Handicappede Studerende & Kandidater, forkortet HSK.
HSK er en uafhængig og landsdækkende organisation, der er stiftet 6. februar 1992.
HSK er en almindelig forening/en ikke-erhvervsdrivende forening.
HSK har sekretariat på Københavns Universitet.

§ 1 A

Der kan dannes lokalgrupper af HSK.
Lokalgrupper har selvstændig økonomi og regnskab.

§ 1 B 

HSK´s bestyrelse kan beslutte at støtte lokalgrupperne økonomisk.
Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem HSK og den enkelte lokalgruppe.


§ 2

FORMÅL

HSK´s formål er at varetage medlemmernes interesser således, at personer med handicap kan gennemføre et studie eller arbejde på så lige vilkår som personer uden handicap.

HSK´s primære arbejde er at skabe lige adgang og bedst mulige forhold for studerende og kandidater / færdiguddannede, der har et handicap ved alle studieretninger på landets Universiteter, Højere Læreanstalter og andre tilsvarende institutioner samt på arbejdspladser indenfor det offentlige og det private arbejdsmarked.

HSK´s opgave er at arbejde på gennemførelse af enhver foranstaltning, der kompenserer studerende og kandidater / færdiguddannede, der har et handicap, for handicappet i så stort omfang, at det kan lade sig gøre at gennemføre et studie eller arbejde på så lige vilkår med ikke-handicappede, som muligt.

§ 3

MEDLEMSKAB

Som medlemmer kan optages personer med et handicap, der er studerende eller kandidater / færdiguddannede fra Universiteter, Højere Læreanstalter og andre tilsvarende institutioner.

§ 3 A

En person / forening el.lign. kan optages som støttemedlem, hvis denne ikke opfylder betingelserne i § 3. Kontingent er det samme som for almindelige medlemmer.

Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke opstilles til bestyrelsen.

§ 4

INDMELDELSE OG UDELUKKELSE

Indmeldelse i HSK sker ved henvendelse til sekretariatet.

Gyldigt medlemskab opnås ved betaling af kontingent før afholdelse af den årlige generalforsamling. Kontingentet fastsættes på generalforsamling.

Medlemsåret er 1. januar - 31. december.

HSK´s bestyrelse kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet bevidst modarbejder HSK´s vedtægter. Begrundelse sendes til den pågældende, som kan forlange beslutningen forelagt på førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen træffer den endelige beslutning om, hvorvidt medlemmet skal ekskluderes eller ej.

§ 5 

BESTYRELSE

HSK´s arbejde ledes af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer, dog mindst 3, og 2 suppleanter, der alle vælges på generalforsamlingen, såfremt de pågældende personer opfylder § 3. Derudover vælges en revisor. Bestyrelsen, suppleanter og revisoren vælges for 1 år og kan genvælges. På generalforsamlingen skal de opstillede være personligt til stede under valghandlingen eller skriftligt have accepteret sit kandidatur.

Anser bestyrelsen det for hensigtsmæssigt, kan den konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem; dog skal der udpeges formand og kasserer.

Bestyrelsen er ansvarlig for HSK´s økonomi og fastsætter selv sin forretningsorden.

I tvivlsspørgsmål træffes afgørelser ved stemmeflertal.

§6

BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer er til stede, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant er til stede. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen er ansvarlig for overfor generalforsamlingen for HSK´s daglige arbejde, økonomi og aktiviteter.

§ 6 A

HSK tegnes af formanden sammen med kassereren, i formandens fravær af næstformanden sammen med kassereren. De tegningsberettigede kan meddele enkelte bestyrelsesmedlemmer fuldmagt med nærmere angivne retningslinjer.

 § 7 

GENERALFORSAMLING

HSK´s højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år andet kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved udsendelse af indkaldelse vedlagt dagsorden til alle medlemmer.

Medlemskab af HSK er personligt. Medlemskab af en lokalgruppe forudsætter medlemskab af HSK. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet for det pågældende år være betalt jvf. § 4.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmertællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Revideret regnskab.
  4. Behandling af forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglen, såfremt der ikke er tale om vedtægtsændringer.

§ 7 A

Årsregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal være godkendt af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8

FORSLAG

Forslag skal for vedtagelse på generalforsamlingen have opnået simpelt flertal blandt de fremmødte.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vedtægtsændringer skal have opnået 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Opnås dette ikke bortfalder forslaget.

§ 9

OPLØSNING

Ved opløsning af HSK kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for forslaget. Ved opløsning af en lokalgruppe tilfalder lokalgruppens midler HSK.

Opnår et forslag om opløsning ikke den fornødne majoritet, og fastholder et flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte dette, kan flertallet vedtage, at forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling afholdt inden for 2 måneders mellemrum, hvor det i så fald vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. april 1992

Maja H. Schmidt

Ændringer udført den 7. marts 1993
Gitte Lindeløv

Ændringer udført den 1. marts 1994
Gitte Lindeløv

Ændringer udført den 9. marts 1997
Gitte Lindeløv

Ændringer udført den 2. maj 2005
Gitte Lindeløv

Ændringer udført den 25. April 2011
Vivi Kløcker

Ændringer udført den 26. april 2012
Vivi Kløcker

Ændringer udført den 24. april 2014
Vivi Kløcker

 Ændringer udført den 20. april 2017
Vivi Kløcker