Mobil: 5195 8100 ell. 5195 9109 - Mail: hsk@hum.ku.dk

KOMPENSERENDE ORDNINGER

Personlig assistance

 

Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng er et af de redskaber, der skal sikre, at erhvervsaktive personer med funktionsnedsættelse får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet.

Det betyder, at en person med f.eks. nedsat syn eller hørelse, bevægelseshandicap eller ordblindhed kan kompenseres for sin funktionsnedsættelse med en personlig assistent, som assisterer med konkrete, praktiske arbejdsopgaver.
Det betyder, at en person med en psykiskfunktionsnedsættelse eller kognitive vanskeligheder/psykosocial funktionsnedsættelse kan kompenseres via særlig støtte i arbejdsmæssig sammenhæng.

Personlig assistance er et selvstændigt redskab, der også kan anvendes i en situation, hvor personen i forvejen er bevilget anden kompenserende støtte under udførelsen af sit daglige job.

Hvilke støttemuligheder omfatter ordningen?
 • Praktisk bistand, f.eks. tunge løft
 • Sekretærbistand
 • Tolkebistand (tegnsprogstolkning, skrivetolkning, MHS-tolkning)
 • Særlig støtte, hvor den personlige assistent f.eks. kan hjælpe med at:
  • Skabe overblik i hverdagen
  • Strukturere arbejdsopgaver
  • Fastholde fokus i arbejdsfunktionen
  • Give løbende hjælp til at indlære og træne nye arbejdsfunktioner, men også at fastholde de allerede indlærte arbejdsfunktioner
  • Overskue og gennemføre arbejdsopgaver
  • Være bindeled til kolleger
  • Kunne deltage i virksomhedens sociale liv
  • Rette uhensigtsmæssig adfærd

Ved 37 timers ansættelse kan der bevilges personlig assistance i op til 20 timer pr. uge. Dog kan der i særlige tilfælge bevilges støtte i op til fuldtid - eller mere, hvis man har flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser.

Bemærk:
 • Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre det indholdsmæssige i jobbet
 • Arbejdsopgaverne må ikke være uforenelige med personens funktionsnedsættelse
 • Der kan ikke bevilges vikardækning eller almindelig medhjælp
Hvem er omfattet?
 • Ansatte i ordinære job
 • Ansatte i job med løntilskud
 • Ansatte i fleksjob
 • Førtidspensionister, ansat i løntilskudsjob
 • Ansatte i virksomhedspraktik
 • Selvstændige
 • Ledige, på kursus før aftalt ansættelse
 • Personer, der deltager i forløb efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Kap. 10, vejledning og opkvalificering

Kort og godt: Enhver ansættelsesform. Dog er beskæftigelse på beskyttet værksted undtaget.

Bemærk:

Tilskud til personlig assistance kan først bevilges, når personen er i erhverv eller er begyndt på en uddannelse forud for et konkret ansættelsesforhold.

Hvordan søger man?
 • Ansøgningen afleveres til Jobcentret i din bopælskommune
 • Ansøgning om tolkebistand sker ofte via en tolkeudbyder
 • Jobcentermedarbejderen vil typisk aflægge virksomheden et besøg med henblik på en uddybende samtale
Bemærk:

Det er nødvendigt med dokumentation for funktionsnedsættelsen. Jobcentret afgør hvilken dokumentation, der er behov for. Som hovedregel vil der blive aflagt besøg på virksomheden med henblik på samtale og yderligere uddybning. I nogle tilfælde sker bevilling straks i forbindelse med virksomhedsbesøget.

Spørgsmål?

Hvis du har nogen former for spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du altid velkommen til at søge rådgivning hos HSK. Vi er her for at hjælpe dig!

 

Kilde: Specialfunktionen Job og Handicap